Contoh Penghargaan Folio / Kerja Kursus

Penghargaan folio merupakan bahagian penting dalam mana-mana dokumen akademik atau profesional, membolehkan penulis mengakui sumbangan dan sokongan yang diterima semasa proses penulisan atau penyelidikan. Ia bukan hanya mengenai kesopanan tetapi juga menghargai usaha dan bantuan yang telah diberikan oleh individu atau kumpulan tertentu dalam menyelesaikan folio.

Ciri-ciri Penghargaan Folio Terbaik

Penghargaan folio terbaik haruslah:

 • Jelas dan Terperinci: Mengenal pasti sumbangan individu atau kumpulan dengan jelas.
 • Ikhlaskan: Menunjukkan penghargaan yang tulus dan ikhlas.
 • Profesional: Menggunakan bahasa yang profesional dan sopan.
 • Ringkas tetapi Bermakna: Cukup ringkas tetapi masih dapat menyampaikan penghargaan yang mendalam.

3 Contoh Penghargaan Folio

 1. Penghargaan Kepada Pendidik dan Rakan Sebaya:
  • “Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah SWT… Ucapan penghargaan juga ingin saya berikan kepada Cikgu [Nama Cikgu], selaku Cikgu bagi mata pelajaran [Mata Pelajaran] kerana telah meletakkan sepenuh kepercayaan… kepada para rakan seperjuangan kerana telah banyak menghulurkan bantuan…”​​.
 2. Penghargaan Kepada Keluarga dan Kumpulan Penyelidikan:
  • “Tidak dilupakan kepada kumpulan saya yang memberikan dorongan moral… saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya yang memberikan sokongan dan motivasi selama saya menjalankan kerja kursus ini…”​​.
 3. Penghargaan Dalam Konteks Akademik:
  • “Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyiapkan folio ini. Folio ini adalah hasil daripada kerja keras saya sendiri dan sokongan yang diberikan oleh beberapa individu…”​​.

Contoh Lengkap Penghargaan Folio / Kerja Kursus

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin-Nya, saya dapat menyelesaikan folio ini. Penghargaan ini bukan sekadar ucapan terima kasih, tetapi juga pengakuan atas sumbangan dan dorongan yang saya terima sepanjang proses ini.

Pertama dan utama, ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Cikgu [Nama Cikgu], selaku pengajar mata pelajaran [Mata Pelajaran], yang tidak hanya memberikan ilmu tetapi juga kepercayaan kepada saya untuk menyempurnakan tugas ini. Bimbingan dan nasihat Cikgu telah membuka minda serta memperkaya pengetahuan saya.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada keluarga saya; ibu, ayah, dan adik-beradik yang selalu memberi sokongan tidak berbelah bagi. Sokongan moral dan motivasi dari keluarga adalah nadi dalam setiap usaha dan pencapaian saya. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tidak pernah putus.

Tidak lupa juga kepada rakan-rakan sekelas saya, terutamanya [Nama-Nama Rakan], yang telah banyak memberikan dorongan, bantuan dalam pengumpulan data, serta pandangan yang membantu menyempurnakan karya ini. Kerjasama dan semangat kekitaan yang ditunjukkan benar-benar menguatkan saya dalam menghadapi cabaran semasa menyiapkan folio ini.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, secara langsung atau tidak langsung, dalam penyelesaian folio ini. Setiap nasihat, bantuan, dan sokongan yang diberikan amat saya hargai. Sumbangan anda semua telah membantu saya dalam banyak aspek dan memastikan kejayaan penyiapan folio ini.

Akhir kata, semoga usaha ini membawa manfaat dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang [Topik Folio]. Semoga kerja keras kita semua diberkati dan dihargai. Sekali lagi, terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam.

Penutup

Penghargaan dalam folio bukan sahaja bertindak sebagai ucapan terima kasih tetapi juga menunjukkan profesionalisme dan keintegritian penulis. Melalui pengakuan ini, penulis dapat menunjukkan rasa syukur atas bantuan dan sokongan yang diterima, memperkuat hubungan profesional dan akademik. Penting untuk menulis bahagian penghargaan dengan hati yang tulus dan menggunakan bahasa yang sopan serta profesional, memastikan semua pihak yang berjasa dikenali dan dihargai.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment