eKasih: Semakan & Permohonan

eKasih adalah sistem pangkalan data bersepadu untuk isi rumah miskin yang dibangunkan di peringkat nasional oleh Malaysia. Tujuannya adalah untuk merancang, melaksanakan, dan memantau program-program pembasmian kemiskinan. Sistem ini dijadikan rujukan oleh pelbagai Kementerian dan Agensi yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam usaha-usaha pembasmian kemiskinan di Malaysia.

Semakan eKasih

  • Cara Semakan: Individu boleh melakukan semakan status pendaftaran mereka dalam sistem eKasih di sini melalui portal rasmi atau dengan menghubungi Pejabat Pembangunan Negeri atau Daerah.
  • Pentingnya Semakan: Semakan status adalah penting untuk memastikan bahawa data yang direkod adalah tepat dan terkini, membolehkan isi rumah miskin mendapat akses kepada program bantuan yang relevan.

Permohonan eKasih

  • Proses Permohonan: Permohonan untuk mendaftar dalam eKasih boleh dilakukan dengan mengunjungi Pejabat Pembangunan Negeri atau Daerah, atau melalui telefon, surat, atau e-mel rasmi.
  • Dokumen Diperlukan: Pendaftaran memerlukan pengesahan identiti melalui MyKad dan dokumentasi pendapatan untuk menilai kelayakan.

Syarat-syarat untuk Menjadi Penerima eKasih

  • Pendapatan: Golongan yang pendapatannya di bawah Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) semasa yang ditetapkan oleh Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri layak mendaftar.
  • Penilaian: Penilaian kelayakan berdasarkan data pendapatan, jumlah ahli isi rumah, dan keperluan asas lain.

Kelebihan eKasih

  • Akses kepada Bantuan: Memudahkan akses kepada pelbagai bantuan kerajaan, termasuk program pendidikan, kesihatan, dan kemudahan asas.
  • Pengurusan Data Efektif: Menggunakan data yang terkumpul untuk merancang dan melaksanakan intervensi sosial dan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Untuk Dihubungi

  • Kontak Rasmi: Untuk pertanyaan lebih lanjut atau bantuan, individu boleh menghubungi Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri melalui talian rasmi yang disediakan di portal eKasih.

eKasih berperanan penting dalam usaha negara untuk menghapuskan kemiskinan dengan menyediakan satu platform yang memudahkan pengagihan dan penyelarasan bantuan sosial. Melalui pemantauan dan pengemasan data yang berterusan, eKasih memastikan bahwa bantuan sampai kepada yang benar-benar memerlukan. Untuk maklumat lebih lanjut atau untuk mendaftar, layari Portal Rasmi eKasih.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment